Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mdps.rybnik.pl/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maria Króliczek, adres poczty elektronicznej zamowienia@mdps.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 426 11 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku dostępne jest od ulicy Żużlowej 25, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Portiernia służąca jednocześnie jako punkt informacyjny znajduje się na wprost od wejścia, jest dostępna bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się jedna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na wszystkich piętrach. Na parterze budynku zapewniono w sposób wizualny i głosowy  informację o rozkładzie pomieszczeń. Pętla indukcyjna znajduje się na portierni.Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej. Kontakt: email – sekretariat@mdps.rybnik.pl lub tel. 32 422 36 06, 32 423 60 75

Informacje

Liczba wyświetleń: 449
Utworzono dnia: 02.08.2022

Historia publikacji

 • 14.03.2023 11:26, Interefekt
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 01.09.2022 11:40, Interefekt
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 12.08.2022 12:35, Interefekt
  Edycja strony: Deklaracja dostępności