Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wacław Knura, email: iod@mdps.rybnik.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • - ​​zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budynku oraz posesji Administratora.
  • - podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pana osoba
  • - wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. Dane przetwarzane są w zakresie:
  • - wizerunku w związku z funkcjonującym na terenie jednostki systemem monitoringu
  • - danych niezbędnych do zawarcia umowy lub wykonania umowy
  • - danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - w szczególności wynikających z działalności jednostki oraz wymaganych w celach określonych w ustawie o rachunkowości oraz prawa archiwalnego.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • - art. 6 ust 1f) RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie oraz zapewnienie ochrony mienia.
  • - art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, przetwarzanie danych związane jest z wykonaniem umowy oraz wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • - art. 6 ust 1 lit. a) RODO, wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych
 6. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
  • W przypadku danych dotyczących wizerunku - 7 dni. Po tym okresie dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
  • W przypadku realizacji umowy w okresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o pomocy społecznej, prawem pracy, ustawą o rachunkowości, zawartymi umowami cywilnoprawnymi, ustawą prawo zamówień publicznych.
  • W przypadku wyrażonej zgody do czasu jej wycofania bądź uznania przez Administratora dalszego przetwarzania za nieuzasadnione i zbędne.
  • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego (np. policja, straż miejska).
 7.  Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu w szczególności w celu zapewnienia ciągłości umowy
 8. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  • - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • - wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • - przenoszenia danych,
  • - wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Informacje

Liczba wyświetleń: 403
Utworzono dnia: 12.09.2022

Historia publikacji

 • 03.01.2024 13:58, Barbara Kluger
  Edycja strony: RODO
 • 12.09.2022 12:35, Piotr Mazurek
  Edycja strony: RODO
 • 12.09.2022 12:35, Piotr Mazurek
  Edycja strony: RODO