Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Kodeks etyki

Kodeks etyki pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

I Postanowienia wstępne

 1. Kodeks etyki wyznacza zasady postępowania pracowników MDPS w Rybniku
 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracownikówa. MDPS
 3. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania norm etycznych, prawnych i moralnych zawartych w tym kodeksie.

II Ogólne zasady postępowania pracownika MDPS

 1. Obowiązkiem pracowników MDPS jest rzetelne, uczciwe wykonywanie powierzonych czynności oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
 2. Pracownicy MDPS są zobowiązani do współpracy z innymi pracownikami w celu wykonywania czynności służbowych.
 3. Pracownik winien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami, bez uszczerbku dla mieszkańca.
 4. W ocenach pracowników kierować się obiektywizmem. 
 5. Przestrzegać zasady lojalności względem pracowników oraz instytucji zatrudniającej. 
 6. Świadczyć gotowość do wykonywania poleceń służbowych. 
 7. Pracownik obowiązany jest do racjonalnego dysponowania środkami finansowymi instytucji.
 8. Pracownik obowiązany jest do dbania o powierzony sprzęt i mienie.
 9. W stosunku do przełożonych pracownicy winni być uprzejmi, uczciwi i życzliwi.
 10. W stosunku do podwładnych i współpracowników pracownik MDPS powinien być koleżeński, życzliwy, chętny do współpracy, bezkonfliktowy i opanowany. 
 11. Pracownik winien dbać o bezpieczeństwo mieszkańców w czasie wykonywania obowiązków służbowych. 
 12. Wygląd i strój pracownika winny licować z zajmowanym stanowiskiem.

III Odpowiedzialność etyczna pracowników MDPS wobec mieszkańców

 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad mieszkańcami MDPS zgodnie z obowiązującymi standardami.
 2. Okazywać mieszkańcom należyty szacunek, życzliwość, wyrozumiałość( zrozumienie), cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.
 3. Rzetelnie wykonywać obowiązki wynikające z zakresu wykonywanej pracy kierując się dobrem mieszkańca.
 4. Respektować prawa mieszkańca do intymności i godności osobistej. 
 5. Ponosić odpowiedzialność za jakość i zakres świadczeń, do których się zobowiązuje, które się zleca lub wykonuje.
 6. Przeciwstawiać się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym mieszkańców MDPS.
 7. Stosować zasady równego traktowania mieszkańców bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste.
 8. Zachować tajemnicę służbową dotyczącą wszelkich wiadomości na temat mieszkańca i jego środowiska rodzinnego i społecznego.
 9. Wykazywać zaangażowanie na rzecz pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych z wykorzystaniem ich umiejętności zawodowych, wiedzy i kompetencji.
 10. Umożliwić mieszkańcowi kontakty z rodziną, społecznością lokalną oraz posługą duchową zgodnie z wyznaniem. 
 11. Umożliwić mieszkańcowi udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, imprezach kulturalnych i życiu społecznym.

IV Przepisy końcowe

 1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie etyki pracowników MDPS pracownicy winni postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w : • Ustawie o Pomocy Społecznej • Regulaminach i procedurach obowiązujących w MDPS • Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych • Kodeksie Etyczno Zawodowym Psychologa • Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.
 2. Kierownicy Działów zobowiązani są do upowszechnienia zasad zawartych w Kodeksie wśród podległych pracowników. Kodeks etyczny został stworzony celem podniesienia problemu poszanowania godności człowieka, jej obrony oraz prawa człowieka do samostanowienia.
 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 388
Utworzono dnia: 03.08.2022

Historia publikacji

 • 29.08.2023 10:09, Barbara Kluger
  Edycja strony: Kodeks etyki
 • 04.08.2022 12:05, Piotr Mazurek
  Edycja strony: Kodeks etyki
 • 04.08.2022 12:04, Piotr Mazurek
  Edycja strony: Kodeks etyki